teachers list

 SL No. Sec Teachers
1 PG – A Eula  Gonsalves
2 B Subha  R Ganesh
3 C Abarna  Vijaykumar
4 D Daina  Gomez
5 E Divya  Rajesh
6 F Santana   Fernandes
7 G Sunita  Bisht
8 H Chhanda   Kanjilal
9 I Sangeeta   Vaidya
10 J Surekha   Pawar
11 K Fathima  Zainab
12 L Vijila  Solomon
13 M Pallavi  Yasaram
14 N Celine  Mary Francis
15 0 Regina  Godinho
16 P Parveen  Khan
17 Q Bhuvaneswari   M.